UPUTSTVO ZA PRIJAVU ŠTETE PO POLICI OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

 

Ukoliko je došlo do saobraćajne nezgode i oštećenja vozila neophono je pozvati policiju i sačekati da službena lica dođu na mjesto saobraćajne nezgode i izvrše uviđaj. Po završenom uviđaju saobraćajne nezgode, od službenih lica, neophodno je zatražiti podatke o drugom učesniku saobraćajne nezgode i to:
   -   Ime i prezime vlasnika vozila koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi;
   -   Ime i prezime vozača koji je upravljao tim vozilom;
   -   Broj police osiguranja i period njene važnosti;
   -   Naziv osiguravajućeg društva koje je ispostavilo tu policu;
   -   Potpisati i ovjeriti punomoć ( a za fizička lica, potrebno je ovjeriti Punomoć o zastupanju u
       Opštini) i
   -   Ako je u saobraćajnoj nezgodi učestvovalo vozilo stranih registarskih oznaka zatražiti broj
       Zelenog kartona, period važenja kartona, naziv osiguravajućeg društva koje je ispostavilo
       taj zeleni karton.

 

Po završetku gore navedenih procesa, neophodno je da kontaktirate tim Mondi-Consulting d.o.o. u što kraćem roku, kako bi se prijavila nastala šteta u osiguravajućem društvu i uz prijavu štete dostaviti:
   -   Potvrdu o registraciji i vlasnički list;
   -   Vozačku dozvolu;
   -   Ličnu kartu;
   -   Kopiju police osiguranja;
   -   Naziv banke i broj računa: za pravna lica dostaviti broj transakcijskog računa, a za fizička lica
       broj tekućeg računa;
   -   Potpisati i ovjeriti punomoć ( a za fizička lica, potrebno je ovjeriti Punomoć o zastupanju u
       Opštini) i
   -   Ostala dokumenta koje Služba šteta može zatražiti.

 

Ukoliko je došlo do povrede vozača i saučesnika u nezgodi koji su bili u istom vozilu, za prijavu štete neophodno je popuniti dio Obrasca koji se odnosi na prijavu nematerijalne štete, a ukoliko se radi o šteti na vozilu, neophodno je popuniti dio Obrasca koji se odnosi na prijavu materijalne štete. Ukoliko se radi o obje vrste šteta, onda je neohodno popuniti kompletan obrazac.

 

Napomena:

Neposredno prije uviđaja moguće je da policija naloži učesnicima nezgode da obje strane ispune i potpišu Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi. Oba učesnika u saobraćajnoj nezgodi dužni su da fotografišu uže i šire mjesto saobraćajne nezgode, oštećenja na vozilima koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi i da se sa potpisanim obrascem Evropskog izvještaja i vozilima  jave Osiguravajućoj kući vozača - osiguranika koji je preuzeo odgovornost na licu mjesta za prouzrokovanu štetu.

Naknade šteta će se izvršiti u skladu sa Uslovima osiguranja od autoodgovornosti u što kraćem roku po kompletiranju dokumentacije i obradi odštetnog zahtjeva. Visina naknade ne može preći sume osiguranja ugovorene u polisi.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU ŠTETE PO POLICI OSIGURANJA AUTOMOBILSKOG KASKA

 

Ukoliko je došlo do oštećenja vozila usljed saobraćajne nezgode ili drugih dešavanja (obijanja ili oštećenje vozila od neopoznatih lica, krađa vozila, uništenje vozila u požaru, oštećenja uslijed vremenskih nepogoda, oštećenje uslijed nalijetanja na odrone i rupe na cestama..itd) neophodno je pozvati policiju i sačekati da službena lica dođu na mjesto nastanka štete i izvrše uviđaj.

 

Po završenom uviđaju, u slučaju saobraćajne nezgode, neophodno je od službenog lica zatražiti podatke o drugom učesniku u nezgodi koji su:
   -   Ime i prezime vlasnika vozila koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi;
   -   Ime i prezime vozača koji je upravljao tim vozilom;
   -   Broj police osiguranja i period njene važnosti;
   -   Naziv osiguravajućeg društva koje je ispostavilo tu policu
   -   Ako je u saobraćajnoj nezgodi učestvovalo vozilo stranih registarskih oznaka zatražiti broj zelenog
       kartona, period važenja zelenog kartona, naziv osiguravajućeg društva koje je ispostavilo taj zeleni
       karton.

 

Po završetku gore navedenih procesa, neophodno je da kontaktirate tim Mondi-Consulting d.o.o. u što kraćem roku, kako bi se prijavila nastala šteta u osiguravajućem društvu i uz prijavu štete dostaviti:
   -   Potvrdu o registraciji i vlasnički list;
   -   Vozačku dozvolu;
   -   Ličnu kartu;
   -   Kopiju police kasko osiguranja;
   -   Naziv banke i broj računa: za pravna lica dostaviti broj transakcijskog računa, a za fizička lica broj
       tekućeg računa;
   -   Potpisati i ovjeriti punomoć ( a za fizička lica, potrebno je ovjeriti Punomoć o zastupanju u Opštini)
   -   Ostala dokument a koje Služba šteta može zatražiti.

 

Naknade šteta će se izvršiti u skladu sa Uslovima kasko osiguranja motornih vozila u što kraćem roku po kompletiranju dokumentacije i obradi odštetnog zahtjeva. Visina naknade ne može preći sume osiguranja ugovorene u polisi.

 

 

UPUTSTVO ZA PRIJAVU NESRETNOG SLUČAJA PO POLICAMA OSIGURANJA OD NEZGODE

 

U slučaja povrede usljed nezgode, neophodno je u što kraćem  vremenskom roku otići ljekaru radi ljekarskog pregleda i pružanja potrebne pomoći te se pridržavati svih datih uputa za liječenje od strane ljekara.

 

Nakon završenog liječenje potrebno je kontaktirate tim Mondi-Consulting d.o.o. u što kraćem roku, gdje će te dostaviti:
   -   Prijava nezgode na poslu - ukoliko se nezgoda desila za vrijeme vršenja dužnosti;
   -   Izjave svjedoka/očevidaca - ukoliko se desila nezgoda van vršenja redovnog posla;
   -   Zapisnik nadležnog organa o nastanku nesretnog slučaja (npr. za saobraćajne nezgode);
   -   Medicinska dokumentacija - nalazi ljekara, RTG snimci i slično (originalna dokumentacija).Također,
       neophodno je priložiti i nalaze ljekara ukoliko imate tjelesne mane, nedostatke ili bolesti koje ste
       even tualno imali još prije nastanka nesretnog slučaja;
   -   Ako je ugovoreno i pokriće troškova liječenja - računi za obavljeno liječenje (originalna
       dokumentacija);
   -   Ako je ugovoreno pokriće dnevne naknade - doznake za bolovanje (originalna dokumentacija);
   -   Naziv banke i broj tekućeg računa osiguranika;
   -   Potpisati i ovjeriti punomoć ( a za fizička lica, potrebno je ovjeriti Punomoć o zastupanju u Opštini)
   -   Ostala dokumenta koja Službe šteta može zatražiti (npr. vozačka i saobraćajna dozvola te putni
       nalog ako je bilo u pitanju službeno vozilo).

 

Napomena:
Troškovi za ljekarski pregled i izvještaj (početni i zaključni i zvještaj ljekara, ponovni ljekarski pregled i nalaz specijaliste) i ostali troškovi koji se odnose na dokazivanje nesretnog slučaja i prava iz ugovora o osiguranju padaju na teret podnosioca zahtjeva.

 

Smrt osiguranika usljed nezgode
U slučaju nastanka osiguranog slučaja, koji je za posljedicu imao smrt osiguranika odnosno ugovarača osiguranja, neophodno je da se korisnik osiguranja u što kraćem mogućem roku kontaktira Mondi-Consulting d.o.o. koja će izvršiti prijavu osiguravajućoj kući gdje će se prijaviti nastala smrt osiguranika i uz prijavu štete dostaviti:
   -   Potvrda ljekara o uzroku smrti;
   -   Izvod iz matične knjige umrlih;
   -   Dokaz o srodstvu u smislu Zakona o nasljeđivanju;
   -   Ako se pojedini korisnici o driču u korist drugih, tada je potrebna i ovjerena izjava o tome;
   -   Naziv banke i broj tekućeg računa korisnika osiguranja;
   -   Potpisati i ovjeriti punomoć ( a za fizička lica, potrebno je ovjeriti Punomoć o zastupanju u Opštini)
   -   Ostala dokumenta koju Služba šteta može zatražiti.

 

Naknade šteta će se izvršiti u skladu sa Uslovima osiguranja od nezgode u što kraćem roku po kompletiranju dokumentacije i obradi odštetnog zahtjeva. Visina naknade ne može preći sume osiguranja ugovorene u Ugovoru o osiguranju.

 

 

UPUTSTVO ZA PRIJAVU ŠTETE PO POLICAMA OSIGURANJA IMOVINE

 

Osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti
Ukoliko je šteta uzrokovana požarom ili eksplozijom neophodno je istu prijaviti policiji i zatražiti potvrdu od strane policijske uprave koja je izvršila uviđaj.

Javite se u što kraćem mogućem roku u Mondi-Consulting d.o.o., uz prijavu štete dostaviti:
   -   Kopiju police osiguranja;
   -   Zapisnik službenog organa ili drugi dokaz o nastanku štete;
   -   Fakturu ili drugi dokaz o vrijednosti popravke;
   -   Naziv banke i broj računa: za pravna lica dostaviti broj transakcijskog računa, a za
   -   Fizička lica broj tekućeg računa;
   -   Potpisati i ovjeriti punomoć ( a za fizička lica, potrebno je ovjeriti Punomoć o zastupanju u Opštini)
   -   Ostala dokumenta koje Služba šteta može tražiti.

 

Osiguranje od ostalih šteta na imovini (provalna krađa i razbojništvo, lom stakla, lom mašina, stan i stvari domaćinstva)
Ukoliko je šteta uzrokovana provalnom krađom i razbojništvom neophodno je istu prijaviti policiji i zatražiti potvrdu od strane policijske uprave koja je izvršila uviđaj.

Javite se u što kraćem mogućem roku u Mondi-Consulting d.o.o., koji će izvršiti prijavu osiguravajućoj kući gdje će se prijaviti nastala šteta i uz prijavu štete dostaviti:
   -   Kopiju police osiguranja;
   -   Zapisnik službenog organa ili drugi dokaz o nastanku štete;
   -   Specifikacija uništenog ili oštećenog predmeta osiguranja uz približnu naznaku njegove vrijednosti;
   -   Fakturu ili drugi dokaz o vrijednosti popravke;
   -   Naziv banke i broj računa: za pravna lica dostaviti broj transakcijskog računa, a za
   -   Fizička lica broj tekućeg računa;
   -   Potpisati i ovjeriti punomoć ( a za fizička lica, potrebno je ovjeriti Punomoć o zastupanju u Opštini)
   -   Ostala dokumenta koje Služba šteta može tražiti.

 

Naknade šteta će se izvršiti u skladu sa Uslovima osiguranja imovine i transporta u što kraćem roku po kompletiranju dokumentacije i obradi odštetnog zahtjeva. Visina naknade ne može preći sume osiguranja ugovorene u polici.

 

 

 

 

UPUTSTVO ZA PRIJAVU ŠTETE PO POLISAMA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI

 

Osiguranje od opće civilne i profesionalne odgovornosti
Javite se u što kraćem mogućem roku u Mondi-Consulting d.o.o.,gdje će se uraditi prijava za nastalu nezgodu u osiguravajućoj kući i uz prijavu štete dostaviti:
   -   Kopiju polise osiguranja;
   -   Zahtjev oštećenog;
   -   Dokaz o nastanku štete
   -   Naziv banke i broj računa: za pravna lica dostaviti broj transakcijskog računa, a za fizička lica broj
       tekućeg računa;
   -   Potpisati i ovjeriti punomoć ( a za fizička lica, potrebno je ovjeriti Punomoć o zastupanju u Opštini)
   -   Ostala dokumenta koja dokazuju vrstu i visinu štete, a koje Služba šteta može zatražiti.

Naknade šteta će se izvršiti u skladu sa Uslovima osiguranja imovine i transporta u što kraćem roku po kompletiranju dokumentacije i obradi odštetnog zahtjeva. Visina naknade ne može preći sume osiguranja ugovorene u polisi.