U funkciji naknade šteta i isplate ugovorenih iznosa, OSIGURANJE je djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe.


NEKI OD POJMOVA U OSIGURANJU

 

Zastupnik osiguranja je fizička osoba ili društvo koje obavlja djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme i zaključivanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje za proizvode osiguranja koji međusobno ne konkuriraju.

Putničko motorno vozilo je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim vozila koja se kreću po šinama.

Obavezno siguranje je osiguranje od određenih rizika propisano zakonom određene zemlje. Sklapa se na osnovu zakonskih odredbi, a odnos iz osiguranja i pokriće rizika proizlazi iz zakonske odredbe.

Osigurani slučaj je događaj prouzrokovan osiguranim rizikom. Rizik koji je obuhvaćen osiguranjem mora biti budući, neizvjestan i neovisan o isključivoj volji ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika osiguranja.

Osiguravač - Pravna osoba koja se bavi osiguranjem i sa kojim je sklopljen ugovor o osiguranju.

Osiguranik - Osiguranik je osoba čija je imovina ili interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz osiguranja.

Polica osiguranja - Isprava o ugovoru o osiguranju, dokumenat potpisan od osiguravača i ugovarača police.

Zeleni karton – Zeleni karton osiguranja je međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti koju izdaje državni ured za osiguranje kao dokaz o postojanju osiguranja od autoodgovornosti na području država članica Sistema zelene karte.

Bonus je umanjivanje premije osiguranja u vidu popusta kod obnove osiguranja ukoliko osiguranik nije imao štetu ili je nije imao u određenom iznosu. Obračunava se godišnje prilikom plaćanja premije osiguranja, obično u određenom postotku.

Malus je doplatak na premiju osiguranja zbog nastalih šteta u proteklom razdoblju koje se zaračunava kod sljedeće obnove police osiguranja.

Evropski obrazac - Obrazac izrađen od Europske komisije za osiguranje, za potrebe osiguravajućih kuća, čija je svrha olakšati razmjenu podataka u slučaju saobraćajne nezgode kod koje nije intervenisala policija. Obrazac sadrži sve podatke o vozačima, njihovim osiguravajućim kućama, mjestu nezgode, svjedocima i oštećenjima. Također, sadrži i skicu nastanka nezgode. Potpisuju ga oba vozača sudionika prometne nezgode i oštećena strana ga predaje u svoju osiguravajuću kuću radi potraživanja štete. Inače, ovaj obrazac se izdaje osiguraniku prilikom zaključenja police osiguranja od automobilske odgovornosti. Vozači su ga dužni imati uz sebe prilikom nezgode.

Kasko osiguranje - Osiguranje prevoznih sredstava koja mogu biti kopnena (cestovna i tračna), pomorska, riječna i avionska. Ovo osiguranje može biti potpuno ili djelimično, i može biti "bilo gdje se vozilo nalazi" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila". Prema tome da li se prevozna sredstva pretežno koriste u zemlji ili u inostranstvu postoji domaći i međunarodni kasko.

Opšti uslovi osiguranja - Opšti uslovi osiguranja su osnovne odredbe na kojima se zasniva veliki broj ugovora o osiguranju jer im je sadržaj ujednačen i uopćen.

Uslovi osiguranja - Uslovi osiguranja su skup klauzula kojima se detaljno uređuju odnosi između osiguravača i osiguranika iz ugovora o osiguranju. Sastavni su dio ugovora o osiguranju pa je njihovo poznavanje važno za razumijevanje prava i obaveza iz određene vrste osiguranja.

Ugovor o osiguranju - Ugovorom o osiguranju osiguravač se obavezuje ugovaraču osiguranja isplatiti osiguraniku ili korisniku osiguranja osigurninu ako nastane osigurani slučaj, a ugovarač osiguranja se obvezuje osiguravaču platiti premiju osiguranja. To je dvostrani pravni posao kojim se, saglasno volji ugovornih strana, reguliraju prava i obaveze ugovarača osiguranja (osiguranika, korisnika osiguranja) s jedne strane i osiguravača druge strane

Franšiza - Učestvovanje osiguranika u šteti. Naziva se još ugovoreni samopridržaj. Pod franšizom se podrazumijeva iznos ili postotak predviđen ugovorom o osiguranju do kojeg iznosa šteta nije nadoknadiva iz osiguranja, iako je šteta inače pokrivena osiguranjem. Iskazuje se kao postotak od osigurane sume ili štete, odnosno kao apsolutni iznos.

Integralna franšiza - Ako je osiguranik ugovorio osiguranje s integralnom franšizom, u slučaju da je šteta niža od visine franšize, odšteta se ne isplaćuje, a ako je šteta iznad visine franšize, odšteta se isplaćuje u cijelosti kao da franšiza nije ni ugovorena.

Odbitna franšiza - Odbitna franšiza je ugovoreni iznos s kojim osiguranik uvijek sudjeluje u šteti. Ona može biti ugovorena u apsolutnom iznosu na način da osiguranik u svakoj šteti sudjeluje s unaprijed utvrđenim iznosom ili u postotku od utvrđenog iznosa štete.

Amortizacija je otpis dijela nabavne vrijednosti osnovnog sredstva u skladu s njegovim rokom trajanja.

Štetni događaj - To je zbivanje čijim nastankom dolazi do štete.

Šteta - Šteta je umanjenje nečije imovine (tzv. obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povrjeda prava osobnosti (neimovinska šteta).

Nesretni slučaj (nezgoda) - Nesretni slučaj je svaki iznenadni i o volji osiguranika neovisni događaj koji ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

Odštetni zahtjev - To je zahtjev koji ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik osiguranja ili treća osoba upućuju osiguravatelju poslije nastalog osiguranog slučaja radi ostvarenja prava na nadoknadu štete.

Zastara - Zastara predstavlja gubljenje prava na zahtjev za ispunjenje obaveze uslijed isteka zakonom određenog vremenskog roka. Posljedica zastare je nemogućnost prisilnog izvršenja nekog prava putem suda.